ความทรงจำ

ความทรงจำ คือเรื่องที่คนอย่างน้อยสองคนร่วมกันสร้างขึ้นมา เป็นเรื่องที่มีคุณค่าและประทับใจ ลืมได้ยาก

แต่มันคงจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก ถ้าคนที่เห็นคุณค่า ประทับใจ และลืมเรื่องเหล่านี้ไม่ลง เป็นเราเพียงคนเดียว…